RODO w firmie
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany przepisem art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), COMTEL Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Brzesku (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w celu prowadzenia działalności Spółka zbiera i wykorzystuje dane osobowe, w tym informacje o Kontrahentach Spółki.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest COMTEL Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Brzesku, adres: Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, spółką wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564465, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 8691585325, REGON: 850515140.

Dane kontaktowe

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Spółkę oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można skontaktować się poprzez adres email: rodo@comtelgroup.pl lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Zakres informacji

Spółka informuje, że przetwarza dane osobowe osób fizycznych będących:
 1. kontrahentami Spółki, w tym kontrahentami potencjalnymi i/lub
 2. wspólnikami, pracownikami, przedstawicielami ustawowymi, pełnomocnikami lub reprezentantami takich kontrahentów i/lub
 3. innymi osobami, których dane Spółka przetwarza w celu wykonania umowy zawartej pomiędzy Spółką a Kontrahentami, w tym zakresie wystawiania faktur i/lub rachunków oraz realizacji dostaw i/lub zamówień w ramach umów z Kontrahentami dalej łącznie „Kontrahenci”

Rodzaje danych osobowych

W związku ze współpracą pomiędzy Kontrahentami a Spółką, Spółka przetwarzać przekazane przez nich dane osobowe, takie jak:
 1. imię i nazwisko, firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz adres(y) korespondencyjne i/lub
 2. numery posiadane we właściwych rejestrach (np. numer NIP lub REGON) i/lub
 3. dane kontaktowe, w tym adres e-mail i/lub numer telefonu i/lub faxu i/lub
 4. stanowisko zajmowane w ramach organizacji Kontrahentów
Podanie danych określonych powyżej jest fakultatywne, lecz niezbędne dla celów realizacji stosunku umownego oraz realizacji współpracy pomiędzy Kontrahentem oraz Spółką. Odmowa udostępnienia danych jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania zapisów umowy przez Spółkę (przykładowo, odmowa udostępnienia danych może wiązać się z brakiem możliwości realizacji faktury). Państwa dane osobowe mogą być pobierane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS w celu weryfikacji informacji podanych przez Kontrahentów. W tym przypadku zakres przetwarzanych danych będzie ograniczony do danych dostępnych publicznie w tych rejestrach. Możemy również pozyskiwać dane osobowe od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami bądź prowadzą współpracę na podstawie odrębnych umów. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w takim przypadku informacje konieczne do realizacji umowy pomiędzy Spółką a takim podmiotem, np. informacje o ustaniu stosunku pracy danego podmiotu, zmianie danych kontaktowych lub zmianie stanowiska służbowego.

Cel przetwarzania

Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową Dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora Spełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa. Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami. Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Odbiorcy danych

Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom oraz innym podmiotom prawnym w celach wymienionych w ust. 6 w zakresie, w jakim są one dla nich niezbędne do wykonania zadań zleconych przez Spółkę lub jeżeli wymaga tego przepis obowiązującego prawa.
Odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Spółki, takie jak dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług serwisowych z zakresu IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji dokumentów oraz inne podmioty realizujące zadania na rzecz Spółki związane z zachowaniem ciągłości jej działania. Przetwarzanie przez ww. podmioty danych osobowych ma miejsce tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prowadzenia działalności przez Spółkę;
 2. organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem i/lub
 3. klienci, jeśli na podstawie odrębnych umów konieczne jest przedstawienia im odpowiednich atestów i certyfikatów zgodności;
 4. dostawcy usług kurierskich lub pocztowych;


Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Środki zabezpieczające dane osobowe

W celu ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO, Spółka wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych oraz nieuprawnionym dostępem do danych osobowych. Środki bezpieczeństwa, o których mowa powyżej zostały wdrożone przy uwzględnieniu stanu techniki, kosztów wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakteru danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem danych wrażliwych.

Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji w zakresie ochrony danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Spółkę, w tym profilowaniu przy wykonywaniu umowy łączącej Spółkę z Kontrahentem.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i w celach analitycznych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy/ świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody - przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymacie Państwo od Spółki swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do właściwego organu do spraw ochrony danych osobowych.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową / świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy / świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zostań partnerem.
To się opłaca.
Dokonaj rejestracji profilu firmowego i uzyskaj dostęp do strefy partnera B2B.
Dziękujemy za zaufanie.
Miło Cię widzieć.
Kliknij w poniższy link, aby zalogować się do Strefy Partnera B2B
Szybki kontakt
Szczegółowe informacje w  sprawie dostępu do platformy B2B:

Tel. +48 14 68 63 790
Tel. mob. +48 796 696 694
e-mail: biuro@comtelgroup.pl